ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามภารกิจหน่วยงาน  One  Home  เพื่อประสานความร่วมมือ  นโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ตำบล  ให้แก่เจ้าหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผ่านระบบออนไลน์  (Zoom  Clound  Meeting)   ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มมาตรการและกลไก  อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา