ประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2565

             ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ  นางขจรศรี   รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมฯ  ตลอดจนความเก้าหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ  หน่วยงานในสังกัด พก.  ท่านอธิบดีได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า  ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)  ในวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๓๐ ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา