ทดสอบระบบศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

             ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ  นักสังคมสงเคราะห์  ได้ร่วมทดสอบระบบศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐  โดยมีเจ้าหน้าที่  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติได้เข้าติดตั้งระบบและทำการทดสอบระบบการใช้งานได้เป็นปกติ  ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการหมุนเวียนความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ๑๓๐๐ ตามนโยบายกระทรวงพม. ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัด ONE  HOME  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  อาคารอำนวยการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา