เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีคนดูแล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

               ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ  และทีมงาน  นักสังคมสงเคราะห์  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานมาตรการและกลไก  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา