เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีคนดูแล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   และข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  นังสังคมสงเคราะห์  ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร  ๓๐  ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา