ประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการ สคพ.บางปะกง

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์   ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ   นางขจรศรี  รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ร่วมประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการ  กำหนดแนวทางและการชี้แจงรูปแบบการทำงาน  เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติและซักซ้อมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการตาม  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อภารกิจการขับเคลื่อน  บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและขอความร่วมมือพัฒนาฝีมือทุกมิติเพื่อความรับผิดชอบการทำงานกับผู้ใช้บริการ  ตลอดจนขอให้ตระหนักต่อการทำงานที่คุ้มค่า  และร่วมมือสร้างพลังสามัญสำนึกที่ดีให้กับหน่วยงาน  เป็นกิจวัตรประจำวันให้องค์กรอย่างจริงจัง  ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมปลาโลมา   สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา