เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีคนดูแล

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   และข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  นังสังคมสงเคราะห์  ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  ในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา