กิจกรรมเสริมทักษะให้ผู้ใช้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบงานจ้างมาตรา ๓๓

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ   ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการและทีมงาน  ได้ร่วมจัดกิจกรรมและเสริมทักษะให้ผู้ใช้บริการ  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการจ้างงานตามมาตรา  ๓๓  ให้กับบริษัท  แอลพีเอส  บิสิเนส  กรุ๊ป จำกัด  (LPS  BUSINESS  GROUP  CO.,LTD)  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  ในวันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ   อาคารอาชีวะ  จังหวัดฉะเชิงเทรา