เข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   นางวรรณภา  แพทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ   นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์   ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ    นางขจรศรี  รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    และคณะเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดยมีนางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ   อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นประธานการประชุมฯ  ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการ  อาคาร ๓๐ ปี   สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา