ประชุมคณะกรรมการบ้านพักเพื่อปรับปรุงกฏระเบียบการเข้าพักบ้านพักราชการให้เป็นไปตามระเบียบ

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะกรรมการบ้านพัก ร่วมประชุม เพื่อปรับปรุงกฏระเบียบ การเข้าพัก บ้านพักทางราชการ ให้เป็นไป ตามระเบียบการเข้าบ้านพัก รวมถึงการจัดระบบสภาพแวดล้อม ที่พักของทางราชการให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย ต่อผู้พักอาศัย  ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา