เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่การประปา ส่วนภูมิภาค ร่วมหารือ สำรวจจุดติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล ๒ ชั้น ๕ ครอบครัว

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นายธรรมรักษ์  พินสุดใจ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) Hosted by กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ Cisco Wedex Meeting  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา