เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ……  โดยมีนายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานการประชุมฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจ  ร่างพระราชบัญญัติฯ  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  ทีม One  Home  ระดับจังหวัด  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผ่านโปรแกรม  Zoom  Meeting  ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  อาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา