ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมาย  กลุ่มคุ้มครองคนพิการ  โดยงานพยาบาล  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  ให้แก่บุคลากร  และผู้ใช้บริการ  ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐น. ณ  อาคาร ๑ , ๕  และ  ๗  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา