เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  และนางขจรศรี  รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดยมีนางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นประธานในการประชุมฯ  ในวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา