ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๔

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี  ๒๕๖๔  และร่วมรับฟังการเสวนา  “เรื่อง  คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลง  เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า  สู่โลกใหม่หลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน”   โดยมีนายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานฯ  และมอบสิ่งของให้กับผู้พิการที่มาร่วมงาน  ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  โรงแรมซันธารา  เวลเนส  รีสอร์ท  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา