เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมายให้  นายภัทรศักดิ์   หนองหงอก  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕  โดยมี  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานการประชุมฯ  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting   ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ศูนย์ปฏิบัติการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา