จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ผู้ใช้บริการ

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมายให้  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ   จัดทำกิจกรรมและเสริมทักษะให้ผู้ใช้บริการ  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการจ้างงานตามมาตรา ๓๓  ให้กับ  บริษัท  แอลพีเอส  บิสิเนส  กรุ๊ป  จำกัด  (LPS  BUSINESS  GROUP  CO.,LTD)  อำเภอบางบ่อ  จังหวัด  สมุทรปราการ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  อาคารอาชีวบำบัด  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา