กิจกรรมอาชีวบำบัดส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยการทำเสื้อมัดย้อมให้กับผู้ใช้บริการ อาคาร๑

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมายให้  นางวรรณภา  แพทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ   จัดทำกิจกรรมอาชีวบำบัดส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  โดย”การทำเสื้อมัดย้อม”  เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ใช้บริการอาคาร ๑  ในวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  อาคารอาชีวบำบัด  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา