กิจกรรมโครงการยาสามัญประจำครัว ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมาย  พี่เลี้ยงประจำอาคาร  และผู้ใช้บริการ  จัดทำแผนกิจกรรมโครงการยาสามัญประจำครัว  เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากร  ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนา  และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ  ได้รับการฟื้นฟูสมรรณถภาพทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  โดยปรับพื้นที่ประจำอาคาร  เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการของหน่วยงาน  ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา