ประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง นางวรรณภา แพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมีนางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: