คณะกรรมการตรวจรับ ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๒ ชั้น ๕ ครอบครัว

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และคณะกรรมการตรวจรับ ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๒ ชั้น ๕ ครอบครัว งวดที่ ๓  ในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: