ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่ายบริหารงานทั่วไป

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรับฟังข้อจำกัด ในการทำงาน ร่วมพิจารณา ยกระดับ กระบวนการทำงาน Front Office/Back Office ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้ข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร รวมถึงมาตรการป้องกัน Covid 19  ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔..๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: