ตรวจคัดกรองให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  นางสาวฤทัยชนก  นระดี   เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ   ทำการตรวจคัดกรอง  โดยใช้ชุดตรวจ  Antigen Test Kit  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  ให้แก่บุคลากร  และผู้ใช้บริการ  ตามมาตรการป้องกัน  และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  ในวันจันทร์ที่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารพยาบาล  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: