กิจกรรม ๕ ส. ภายในหน่วยงาน โดยปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สะอาด

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมายให้  นางขจรศรี  รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  และผู้ใช้บริการ  จัดกิจกรรม  ๕ ส.  ภายในหน่วยงาน  โดยปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สะอาด  พร้อมทั้งจัดเก็บครุภัณฑ์  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องจัดเก็บครุภัณฑ์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: