กิจกรรม ๕ ส. ในหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสะอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม ๕ส. ในหน่วยงานโดยนำเศษใบไม้ มาทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงเกษตร พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สะอาด ในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ข้างอาคาร ๓๐ ปี และสนามเด็กเล่น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: