ประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือตำบล

             ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นางวรรณภา  แพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ ผ่านระบบ Google meet  ในวันพฤหัสบดีที่  ๖  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: