ประชุมพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

             ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมาย  นางขจรศรี   รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   เป็นประธานในการประชุมพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  โดยวิธี  e-bidding   ในวันพุธที่  ๙   มีนาคม   ๒๕๖๕   เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  อาคารอำนวยการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แฟ้มภาพ: