ประชุมพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

             ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในการประชุมพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยวิธี e-bidding  ในวันพุธที่ ๕  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: