กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

             ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง      นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยการนำเศษใบไม้ และมูลวัวมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงดิน/ปรับปรุงดินให้พร้อมในการเพาะปลูกตามกิจกรรมยาสามัญประจำครัว อีกทั้งยังเป็นการให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ข้างหลังอาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: