สคพ.บางปะกง ระดมฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็ม 2

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (เข็ม 2 AstraZeneca) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ (คนพิการ) และประชาชนทั่วไป เป้าหมายก็เพื่อป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แฟ้มภาพ: