ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

14 กันยายน 2565

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดเอกสารแนบ