ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

21 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารนอนผู้ใช้บริการ 2 ชั้น พร้อมถมดิน (1อาคาร) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประจำปีงบประมาณ 2566

โหลดเอกสารแนบ

23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอน 2 ชั้น พร้อมถมดิน (1อาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โหลดเอกสารแนบ

4  พฤศจิกายน  2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายใน สคพ.บางปะกง 

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

โหลดเอกสารแนบ

17  กุมภาพันธ์  2566

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

โหลดเอกสารแนบ

17  กุมภาพันธ์  2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ใช้บริการ 2 ชั้น พร้อมถมดิน (1 อาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

โหลดเอกสารแนบ

17  กุมภาพันธ์  2566

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566

โหลดเอกสารแนบ

17  กุมภาพันธ์  2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โหลดเอกสารแนบ