พก. ร่วม เปิดตัวภาพยนตร์สั้น 7 Inspirations จากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการต้นแบบ

วันนี้ (7 ก.ย. 64) เวลา 13.00 น. ณ PM Studio ซอยนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเปิดตัวโครงการหนังสั้น 7 Inspirations “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ” โดยนำเรื่องราวของคนพิการต้นแบบ 7 ประเภท ที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มาสร้างแรงบันดาลใจและส่งกำลังใจ เป็นพลังการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แก่คนพิการและคนทั่วไป พร้อมกับสร้างความเข้าใจและสร้างเจตคติที่ดีกับคนพิการและทุกคนในสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินโครงการโดย ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี เจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนจากเครือข่ายคนพิการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน ผ่าน Zoom Meeting รูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดตามผลงานภาพยนตร์สั้น 7 Inspirations จากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการต้นแบบ ได้ทาง YOUTUBE CHANNEL: 7 Inspirations
ภาพประกอบ: