พก. ร่วมกับ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กับคนพิการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ที่ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในรูปแบบ Mobile Unit ให้กับคนพิการ โดยเป็นกลุ่มคนพิการที่มีความยากลำบาก นั่งรถเข็น รวมถึงกลุ่มคนพิการติดเตียง และมีความพิการรุนแรง ไม่สามารถเดินทางออกไปรับการฉีดวัคซีนภายนอกได้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก.

ทั้งนี้ ขอขอบคุณโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สถาบันราชานุกูล โรงพยาบาลบางปะกง และสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้คนพิการ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อสำหรับคนพิการ และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการกับคนพิการตามภารกิจต่อไป
ภาพประกอบ: