พก. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้เครือข่ายคนพิการ จำนวน 810 ชุด

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พก. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้เครือข่ายคนพิการ จำนวน 810 ชุด เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับคนพิการที่ประสบปัญหา COVID-19 โดยลำดับการมอบดังนี้ เวลา 10.30 น. มอบให้กับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จำนวน 500 ชุด และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จำนวน 60 ชุด โดยมีผู้แทนหน่วยงานดังกล่าว เป็นผู้รับมอบ เวลา 13.30 น. มอบให้กับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) จำนวน 250 ชุด โดยมี นายปราโมทย์ ธรรมสโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เป็นผู้รับมอบ
ภาพประกอบ: