ศูนย์บริการคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

  1. บริการรับจดทะเบียนคนพิการและออกบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. บริการรับคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
  3. บริการให้คำปรึกษา และรับเรื่องการจ้างงานคนพิการ
  4. บริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟ์้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  5. บริการนวดของคนพิการ/การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ
  6. บริการเครื่องถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (TTRS)
  7. บริการให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิ สวัสดิการ และประสานส่งต่อ ให้ความช่วยเหลือ

บริการของเรา
Previous
Next
bpkhome.org_Local_Logo_200px
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel