บริการของ สคพ.บางประกง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

การบริการด้านต่างๆ

สวัสดิการ

สังคมสงเคราะห์

สิทธิทางกฏหมาย

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

การพัฒนาคนพิการ

กายภาพบำบัด

อาชีวบำบัด

ตัดผม

เกษตร

บริการอื่น ๆ