บริการของ สคพ.บางประกง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

บริการด้านปัจจัยสี่

สวัสดิการ

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

สังคมสงเคราะห์

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

สิทธิทางกฏหมาย

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

การพัฒนาคนพิการ

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

กายภาพบำบัด

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

อาชีวบำบัด

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

ตัดผม

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

เกษตร

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────

บริการอื่น ๆ

───── อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ─────