การจองเลี้ยงอาหาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

การจัดเลี้ยงอาหารท่านสามารถตรวจดูวันจองเลี้ยงได้ที่ปฏิทินจัดเลี้ยงอาหาร และสามารจองวันเลี้ยงอาหารได้ผ่านปฏิทินดังกล่าวในวันที่ไม่มีผู้จองเลี้ยงอาหารโดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการประสานงานอนุมัติการจองเลี้ยงในวันดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

หรือท่านสามารถโทรศัพท์มาจองเลี้ยงด้วยตนเองที่เบอร์ 0-3359-9557 ถึง 558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จองวันในระบบให้กับท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานท่านอีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์เพื่อจัดรายการอาหาร

รอบการจัดเลี้ยงอาหาร

รอบที่

เวลาในการจัดเลี้ยงอาหาร

1

2

3

07:00 น.

11:00 น.

16:00 น.

แบบฟอร์มการจองเลี้ยงอาหาร

ชื่อ - นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
E- Mail (ถ้ามี)