กฎหมายระหว่างประเทศ

รายงานประเทศเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติ ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2551 – 2553)

ยุทธศาสตร์อินชอน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ