คำสั่ง

คำสั่งสรรพากร ที่ ป. 157/2561 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายจ่ายจากการดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 156/2561 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำสั่ง พก. ที่ 200/2557 เรื่องปรับปรุงคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

คำสั่ง พก.ที่ 84 /2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

คำสั่งกระทรวง พม.ที่ 170/2552 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 409/2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 1/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 130/2555 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการสั่งจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพํมนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 2/2551 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งกระทรวง พม.ที่ 502/2552 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ

คำสั่งกระทรวง พม.ที่ 503/2552 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ พก.

คำสั่ง พก.ที่ 229/2551 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การเดินทางไปราชการและการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

คำสั่ง พก.ที่ 132/2552 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ

คำสั่ง พก.ที่158/2552 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการกำกับดูแล การลา การประเมินผลของพนักงานกองทุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งกระทรวง พม.ที่ 547/2551 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งกระทรวง พม.ที่ 170/2552 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 409/2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 1/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 2/2551 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 130/2555 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการสั่งจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด