ประกาศ

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบรายการและข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งาน และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 243 รายการ

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง มาตรการจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2564

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดวิธีการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ

ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ

ประกาศ เรื่องเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการปฏิบัติและแบบเอกสาร ในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบหนังสือรับรองความพิการของบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวคนพิการในรูปแบบ Smart Card

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดวิธีการปฏิบัติและแบบเอกสาร ในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ประเภท รายการ และอัตราเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดให้มีรถสามล้อชนิดมือโยก

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ