ข้อมูลบริการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สคพ. บางปะกง ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม เสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการดำเนินงานของเรา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
ศูนย์ข้อมูล สคพ.บางประกง
ติดต่อเรา