หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

หน่วยงานในสังกัดของ พม. และหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์ติดต่อ 1300
เว็บไซต์ www.m-society.go.th

หน่วยงานในสังกัด
 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • การเคหะแห่งชาติ
 • สำนักงานธนานุเคราะห์
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์ติดต่อ 1300
เว็บไซต์ www.m-society.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์ติดต่อ 0-2659-6399
เว็บไซต์ www.dsdw.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ 0-2255-5850-7
เว็บไซต์ www.dcy.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่ เลขที่ 255 บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ 0-2306-8746
เว็บไซต์ www.dwf.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ที่อยู่ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ 0-2642-4337-9
เว็บไซต์ www.dop.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่อยู่ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ 0-2354-3388
เว็บไซต์ www.dep.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การเคหะแห่งชาติ

ที่อยู่ เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ 1615
เว็บไซต์ www.nha.co.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานธนานุเคราะห์

ที่อยู่ อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์ติดต่อ 0-2281-7500
เว็บไซต์ www.pawn.co.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ 0-2378-8300-9
เว็บไซต์ web.codi.or.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์