พระราชบัญญัติ พ.ศ.2546 – 2561

1. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550.pdf
2. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6).pdf
3. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550.pdf
4. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.pdf
5. พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534.pdf
6. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546.pdf
7. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550.pdf
8. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
9. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551.pdf
10. พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551.pdf
11. พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2552.pdf
12. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 498) พ.ศ. 2553.pdf
13. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553.pdf
14. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ. 2554.pdf
15. ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม-ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล.pdf
16. พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556.pdf
17. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2556.pdf
18. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf
19. EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, B.E. 2550 (2007).pdf