ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ…..

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน

2. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พรบ.