ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ…..