ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน
รายการจองเลี้ยงอาหารประจำเดือน
ขอรับบริจาคแผ่นซีดีภาพยนต์ (ด่วน)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุน้ำเพื่อบริโภค
รายการอาหารเลี้ยงวันที่ 26 ตุลาคม 2557

เจ้าภาพอาหารเช้า

เจ้าภาพอาหารกลางวัน

เจ้าภาพอาหารมื้อเย็น

สถานสงเคราะห์

คุณภารดี-ข้าวหมูแดง

สถานสงเคราะห์

 

 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
70 หมู่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-528290-91 โทรสาร. 038-528290-91

Free-counter-plus.com