ทำเนียบผู้บริหาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

รายนามผู้ปกครอง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด
ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด

23 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน