สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง) BANGPAKONG HOME FOR PERSONS WITH DISABILITIES PROTECTION AND DEVELOPMENT, CHACHOENGSAO PROVINCE (HPD. BANGPAKONG)

ประวัติ สคพ.บางปะกง

ปี พ.ศ. 2484 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง “นิคมสร้างตนเองบ้านบางปะกง” เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินและมีหนี้สิน ทางราชการจึงจัดสรรที่ดินของหลวงให้กับชาวบ้านและส่งเสริมอาชีพ โดยทำเกษตรกรรมให้ดำรงชีวิตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 สหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีคนพิการสากล ในขณะนั้นกรมประชาสงเคราะห์ได้ตะหนัก ถึงความสำคัญของคนพิการที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ถูกละเลย ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม เพื่อให้ไม่เป็นภาระและให้เท่าเทียมกับคนปกติ โดยปรับปรุงสถานที่ของนิคมสร้างตนเองบ้านบางปะกง จัดตั้งเป็น “สถานแรกรับและพักฟื้นคนพิการบางปะกง” เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2524
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2533 หลังจากนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ (พม.) ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 มีผลทำให้สถานสงเคราะห์ที่อยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปลี่ยนชื่อจาก “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” เป็น “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” จนถึงปัจจุบัน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า หลักกิโลเมตรที่ 69.5 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 มีเนื้อที่ 59 ไร่  ประกอบด้วย
• อาคารอำนวยการ 1 หลัง
• ห้องให้คำปรึกษา 1 หลัง
• อาคารเรือนนอน 7 หลัง
• อาคารพยาบาล 1 หลัง
• อาคารอาชีวบำบัด 1 หลัง
• อาคารกายภาพบำบัด 1 หลัง
• อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
• หอประชุม 1 หลัง
• โรงครัว 1 หลัง
• อาคารศูนย์บริการคนพิการสาขา 1 หลัง
• พื้นที่นันทนาการและการออกกำลังกาย 3 จุด