ศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
สถานคุ้มครองฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการใช้พื้นที่สถานคุ้มครองฯ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรการพยาบาล การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง การสังคมสงเคราะห์ การบำเพ็ญประโยชน์และปลูกฝังจิตสาธารณะ เพื่อผลักดันสถานคุ้มครองฯ ไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการติดเตียงอย่างต่อเนื่อง

แฟ้มรูปกิจกรรม

E-Book คู่มือคนพิการ
Previous
Next
bpkhome.org_Local_Logo_200px
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel