พก. ประชุมชี้แจงแนวทางมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DEP WAR ROOM อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ประชุมชี้แจงแนวทางการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสมาคม และผู้แทนสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว
ภาพประกอบ: