พก. จัดประชุมหารือด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DEP WAR ROOM อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุมหารือด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 สู่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านอาชีพคนพิการในปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอาชีพของคนพิการให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมการคัดเลือกหลักสูตรที่โดดเด่น ให้คนพิการสามารถเข้ามาฝึกอาชีพ มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ภาพประกอบ: